JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup šanka u kinu V. Nazora u Malom Lošinju

petak, 3.6.2016.

 Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

        urbroj: 2798-1/2016 Z od 01. lipnja 2016.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

 

  za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

                         Malom Lošinju prema rasporedu:

 

-          21.06.2016. koncert Matije Dedića

-          29.07. - 31.07.2016. - Jazz festivala

-          12.08.-14.08.2016. – Latino festival  

 

I. PREDMET

Grad Mali Lošinj i Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj organizatori su  JAZZ festivala u Malom Lošinju. 

 

POU Mali Lošinj upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnom suradnjom za zakup  šanka u  prostoru Kina V.  Nazora („Manfrine“) u Malom Lošinju, isključivo za usluživanje pića (bez hrane),  u navedenim terminima (21.06.2016., 29. - 31.07.2016., 12.-14.08.2016.).

Početna cijena zakupa iznosi 2.500,00 kn.

 

II. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

A) Zakupodavac je dužan preuzeti sljedeće obveze i troškove:

1.  Šank se daju u zakup bez aparata. 

2. Organizirati ovlaštenu zaštitarsku službu.

3. Organizirati održavanje čistoće u prostoru Kina.

B) Zakupnik  preuzima sljedeće obveze i troškove:

1. Opremiti šank s potrebnim aparatima.

2.  Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezan koristiti  kasu i izdavati  račune.

3. Osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete (obavezna uporaba plastičnih čaša) za pružanje ugostiteljskih usluga prema važećim propisima.

4. Pribaviti potrebnu sanitarnu  suglasnost  i  druge dokaze o zadovoljavanju ostalih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti temeljem Zakona.

5. Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe bez odobrenja  zakupodavca.

6. Zakupnik je dužan poštivati radno vrijeme šanka u vremenu od 21,00 do 03,00 sata.

7. Po završetku manifestacije  i zakupa, zakupnik se obvezuje isto jutro demontirati opremu sa šanka i očistiti prostor, te šank ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao. U slučaju oštećenja šanka, zakupnik snosi odgovornost za nastalu štetu.

 

III. NAČIN PROVOĐENJA

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

 

IV. OPĆI UVJETI

Ponuđeni  šank  daje se u zakup najpovoljnijem ponuditelju.  

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne  i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Na predmetnoj lokaciji - šanku je moguće obavljati djelatnost  samo u skladu s namjenom utvrđenoj u točki I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi lokaciju suprotno dozvoljenoj namjeni, ugovor o zakupu će se otkazati.

Zakupljena lokacija ne smije se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Sudionici javnog poziva sami snose svoje troškove sudjelovanja u postupku.

 

V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku sa svim prilozima te se predaju osobno  u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka u Kinu V. Nazora u  Malom Lošinju" , Mali Lošinj,  Vladimira Gortana 32, zaključno do 10. lipnja 2016.g. do 12 sati.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

-  Opći podaci o podnositelju  s ponuđenim iznosom zakupnine.

-  Za pravne osobe preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

-  Za fizičke osobe preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Ravnateljica POU-a Malog Lošinja.

Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u javnom pozivu je ponuđena cijena uz ispunjenje svih tehničkih, općih i ostalih  uvjeta (posebna ponuda).

 

VII. SKLAPANJE  UGOVORA

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka za vrijeme  trajanja  jazz festivala uključuje sklapanje ugovora  s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz  javnog poziva.

Ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor ili ga ne potpiše u zadanom roku, POU Mali Lošinj ponudit će potpisivanje ugovora slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili poništiti postupak javnog poziva.

Organizator zadržava pravo neodabira niti jedne ponude, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima javnog poziva.

Ovaj javni poziv će se objaviti na web stranici  POU-a Malog Lošinja, na Radio Lošinju- radio Jadranci i na oglasnim pločama Grada Malog Lošinja.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u Upravi POU, V. Gortana 32   ili  na broj telefona 051/231-173.