Natječaj 1.8.2018.

  Na temelju članka 38. Zakona o Ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 26. i 27. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, Upravno vijeće na temelju Odluke od 29. lipnja .2018.godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje  ravnatelja/ice
Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-  da ima višu ili visoku stručnu spremu

-  da ima radno iskustvo od najmanje tri godine koje se odnosi na djelatnost Pučkog   otvorenog učilišta

-  uvjetima stručne spreme  udovoljavaju i osobe koje su stekle višu ili visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

- da ima stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi rad i poslovanje Pučkog otvorenog učilišta

-  ostale uvjete određene posebnim Zakonom

 

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama   Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i- obrazovanje/825

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:

1) diplomu (izvornik ili ovjerena preslika),
2) elektronički zapis ili potvrdu  izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
3) dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine koje se odnosi na djelatnost Pučkog otvorenog učilišta
4) domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika),
5) uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak  
 (izvornik- ne stariji od šest mjeseci),
6) životopis.

Ravnatelj/ica se bira na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.

Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, s naznakom «Za natječaj za izbor i imenovanje  ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj».

Rok za podnešenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom  roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                 

                                                   Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

 

Mali Lošinj, 27. lipnja.2018.

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup šanka u kinu V. Nazora u Malom Lošinju

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

        urbroj: 3946/2018 šank od 5. srpnja 2018. godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u  Malom Lošinju za:

 

25.07. - 27.07.2018. - Jazz festival

 

 

I. PREDMET

Grad Mali Lošinj i Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj organizatori su  JAZZ festivala u Malom Lošinju. 

 

POU Mali Lošinj upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnom suradnjom za zakup  šanka u  prostoru Kina V.  Nazora („Manfrine“) u Malom Lošinju, isključivo za usluživanje pića (bez hrane),  u navedenim terminima ( 25. - 27.07.2018.).

Početna cijena zakupa iznosi 700,00 kn.

 

II. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

A) Zakupodavac je dužan preuzeti sljedeće obveze i troškove:

1.  Šank se daju u zakup bez aparata. 

2. Organizirati ovlaštenu zaštitarsku službu.

3. Organizirati održavanje čistoće u prostoru Kina.

B) Zakupnik  preuzima sljedeće obveze i troškove:

1. Opremiti šank s potrebnim aparatima.

2.  Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezan koristiti  kasu i izdavati  račune.

3. Osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete (obavezna uporaba plastičnih čaša) za pružanje ugostiteljskih usluga prema važećim propisima.

4. Pribaviti potrebnu sanitarnu  suglasnost  i  druge dokaze o zadovoljavanju ostalih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti temeljem Zakona.

5. Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe bez odobrenja  zakupodavca.

6. Zakupnik je dužan poštivati radno vrijeme šanka u vremenu od 21,00 do 03,00 sata.

7. Po završetku manifestacije  i zakupa, zakupnik se obvezuje isto jutro demontirati opremu sa šanka i očistiti prostor, te šank ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao. U slučaju oštećenja šanka, zakupnik snosi odgovornost za nastalu štetu.

 

III. NAČIN PROVOĐENJA

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

 

IV. OPĆI UVJETI

Ponuđeni  šank  daje se u zakup najpovoljnijem ponuditelju.  

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne  i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Na predmetnoj lokaciji - šanku je moguće obavljati djelatnost  samo u skladu s namjenom utvrđenoj u točki I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi lokaciju suprotno dozvoljenoj namjeni, ugovor o zakupu će se otkazati.

Zakupljena lokacija ne smije se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Sudionici javnog poziva sami snose svoje troškove sudjelovanja u postupku.

 

V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku sa svim prilozima te se predaju osobno  u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka u Kinu V. Nazora u  Malom Lošinju" , Mali Lošinj,  Vladimira Gortana 32, zaključno do 20. srpnja 2018.g. do 12 sati.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

-  Opći podaci o podnositelju  s ponuđenim iznosom zakupnine.

-  Za pravne osobe preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz  
   sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje 
   ugostiteljske djelatnosti.

-  Za fizičke osobe preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje
   ugostiteljske djelatnosti.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Upravno vijeće POU-a Malog Lošinja.

Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u javnom pozivu je ponuđena cijena uz ispunjenje svih tehničkih, općih i ostalih  uvjeta (posebna ponuda).

 

VII. SKLAPANJE  UGOVORA

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka za vrijeme  trajanja  jazz festivala uključuje sklapanje ugovora  s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz  javnog poziva.

Ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor ili ga ne potpiše u zadanom roku, POU Mali Lošinj ponudit će potpisivanje ugovora slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili poništiti postupak javnog poziva.

Organizator zadržava pravo neodabira niti jedne ponude, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima javnog poziva.

Ovaj javni poziv će se objaviti na web stranici  POU-a Malog Lošinja, na Radio Lošinju- radio Jadranci i na oglasnoj ploči POU Mali Lošinj.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u Upravi POU, V. Gortana 32   ili  na broj telefona 051/231-173. 

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup šanka u kinu V. Nazora u Malom Lošinju

   Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

        urbroj: 3888-1/2017 Z od 10. srpnja 2017.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u  Malom Lošinju za:

 

28.07. - 29.07.2017. - Jazz festival

 

 

I. PREDMET

Grad Mali Lošinj i Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj organizatori su  JAZZ festivala u Malom Lošinju. 

 

POU Mali Lošinj upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnom suradnjom za zakup  šanka u  prostoru Kina V.  Nazora („Manfrine“) u Malom Lošinju, isključivo za usluživanje pića (bez hrane),  u navedenim terminima ( 28. - 29.07.2017.).

Početna cijena zakupa iznosi 700,00 kn.

 

II. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

A) Zakupodavac je dužan preuzeti sljedeće obveze i troškove:

1.  Šank se daju u zakup bez aparata. 

2. Organizirati ovlaštenu zaštitarsku službu.

3. Organizirati održavanje čistoće u prostoru Kina.

B) Zakupnik  preuzima sljedeće obveze i troškove:

1. Opremiti šank s potrebnim aparatima.

2.  Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezan koristiti  kasu i izdavati  račune.

3. Osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete (obavezna uporaba plastičnih čaša) za pružanje ugostiteljskih usluga prema važećim propisima.

4. Pribaviti potrebnu sanitarnu  suglasnost  i  druge dokaze o zadovoljavanju ostalih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti temeljem Zakona.

5. Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe bez odobrenja  zakupodavca.

6. Zakupnik je dužan poštivati radno vrijeme šanka u vremenu od 21,00 do 03,00 sata.

7. Po završetku manifestacije  i zakupa, zakupnik se obvezuje isto jutro demontirati opremu sa šanka i očistiti prostor, te šank ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao. U slučaju oštećenja šanka, zakupnik snosi odgovornost za nastalu štetu.

 

III. NAČIN PROVOĐENJA

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

 

IV. OPĆI UVJETI

Ponuđeni  šank  daje se u zakup najpovoljnijem ponuditelju.  

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne  i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Na predmetnoj lokaciji - šanku je moguće obavljati djelatnost  samo u skladu s namjenom utvrđenoj u točki I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi lokaciju suprotno dozvoljenoj namjeni, ugovor o zakupu će se otkazati.

Zakupljena lokacija ne smije se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Sudionici javnog poziva sami snose svoje troškove sudjelovanja u postupku.

 

V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku sa svim prilozima te se predaju osobno  u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka u Kinu V. Nazora u  Malom Lošinju" , Mali Lošinj,  Vladimira Gortana 32, zaključno do 24. srpnja 2017.g. do 12 sati.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

-  Opći podaci o podnositelju  s ponuđenim iznosom zakupnine.

-  Za pravne osobe preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

-  Za fizičke osobe preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Ravnateljica POU-a Malog Lošinja.

Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u javnom pozivu je ponuđena cijena uz ispunjenje svih tehničkih, općih i ostalih  uvjeta (posebna ponuda).

 

VII. SKLAPANJE  UGOVORA

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka za vrijeme  trajanja  jazz festivala uključuje sklapanje ugovora  s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz  javnog poziva.

Ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor ili ga ne potpiše u zadanom roku, POU Mali Lošinj ponudit će potpisivanje ugovora slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili poništiti postupak javnog poziva.

Organizator zadržava pravo neodabira niti jedne ponude, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima javnog poziva.

Ovaj javni poziv će se objaviti na web stranici  POU-a Malog Lošinja, na Radio Lošinju- radio Jadranci i na oglasnim pločama Grada Malog Lošinja.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u Upravi POU, V. Gortana 32   ili  na broj telefona 051/231-173. 

 

 

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup šanka u kinu V. Nazora u Malom Lošinju

   Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

        urbroj: 2798-1/2016 Z od 01. lipnja 2016.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

 

  za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

                         Malom Lošinju prema rasporedu:

 

-          21.06.2016. koncert Matije Dedića

-          29.07. - 31.07.2016. - Jazz festivala

-          12.08.-14.08.2016. – Latino festival  

 

 

Više...

Natječaj za spremača/čicu na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)  13.12.2015.(nedjelja)

 

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35 raspisuje  13.12. 2015.(nedjelja)

 

                                                      NATJEČAJ

                                             za popunu radnog mjesta  

1. spremač/ice na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž) 

 

Uvjeti:

-      

-       probni rad: tri mjeseca

 

Više...